Pravidla pro provozování dronů na pozemcích ve správě NPÚ

Lety dronů bez předchozího povolení jsou na pozemcích NPÚ zakázány!

Obecně:

 • Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení („Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“, dále „Souhlas“) na pozemcích Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány.
 • Za dron je považováno jakékoliv dálkově ovládané bezpilotní letadlo, tedy i bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR (ovšem pro bezpilotní letadlo, které je klasifikováno jakožto hračka a pro bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR, souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému získat nelze).
 • Souhlas k létání nad památkou ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán) nebo ředitel územní památkové správy NPÚ.
 • Souhlas lze vydat maximálně na dobu jednoho měsíce.

Jak požádat o Souhlas:

1.  Provozovatel dronu musí předem písemně požádat správu objektu o Souhlas s letem dronu. 
2.  Před udělením písemného Souhlasu musí provozovatel doložit:

 • doklad o absolvování výcviku
 • vypracovanou žádost o povolení letu pro Úřad pro civilní letectví ČR (dále „ÚCL“), včetně mapy se zákresem území letu s vymezenými vzletovými, přistávacími a dopadovými zónami
 • doklad o uhrazení pojištění v době letu.

3.  Je-li provozovateli ze strany správy vyhověno, je mu zaslán jednostranně podepsaný částečně předvyplněný Souhlas.
4.  Po vydání Souhlasu musí provozovatel dronu požádat ÚCL o vydání jednorázového povolení k létání od ÚCL.                                                                                                             
Upozornění: pokud se památkový objekt nachází v I. – III. zóně ochrany, je pro získání povolení od ÚCL kromě souhlasu NPÚ potřeba souhlasné stanovisko od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, resp. příslušného regionálního pracoviště.

5.  Po získání jednorázového povolení k létání od ÚCL se pilot bezpilotního systému v den vzletu dostaví na příslušnou památku a před samotným zahájením letu je povinen:

 • informovat zástupce NPÚ, který udělil Souhlas, zda jednorázové povolení k létání od ÚCL nebylo vydáno v jiném rozsahu, než je uvedeno v Souhlasu
 • předat kopii platného jednorázového povolení k létání od ÚCL
 • požádat o ústní souhlas, že je možno zahájit let.

6.  Pokud bude provozovatel dronu natáčet či fotografovat, musí si navíc při vyřizování Souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému vyřídit „Smlouvu o souhlasu k natáčení pomocí bezpilotního letadla“.  Ve smlouvě sjednanou úhradu je provozovatel dronu povinen uhradit před vzletem.

 

NEPOVOLENÉ PŘELETY NAD POZEMKY NPÚ BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Petr Ťažký

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 784 034
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Zámek 1282/, Náchod 54701
Pochází z malého městečka Meziměstí na Broumovsku. Vystudoval cestovní ruch na soukromé střední škole Academia Mercurii v Náchodě a následně bakalářský obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví na Univerzitě Hradec Králové, který v roce 2019 zakončil státní zkouškou a bakalářskou prací, v níž se zabýval návrhem reinstalace expozic náchodského zámku. Na Univerzitě Karlově vystudoval navazující magisterský obor Edukace a interpretace kulturního dědictví, který zakončil v roce 2023 státními zkouškami a obhajobou diplomové práce s názvem Poválečná prezentace instalací na vybraných památkách ve východních Čechách. V oblasti památek se pohybuje již od roku 2013, kdy začal provázet nejdříve jako praktikant a záhy jako sezónní průvodce na zámku v Náchodě. Na této památce se později podílel na přípravě kulturních akcí, prezentaci zámku a v roce 2018 zde byl zaměstnán jako pokladní. Je spoluautorem prodejní publikace o zámku Náchod, která byla vydána v roce 2019. Téhož roku nastoupil na Územní památkovou správu Sychrov jako kurátor sbírkových a mobiliárních fondů. Náplní jeho práce byla organizace a vedení zápůjčních smluv, inventarizace mobiliárních a knihovních fondů a mimo jiné i tvorba nových interiérových instalací – a to v již zmiňovaném státním zámku Náchod, Litomyšl, Frýdlant, Hrádku u Nechanic a na státním hradě Grabštejn. Byl členem komisí pro interiérové instalace a výkup mobiliáře. V roce 2024 uspěl ve výběrovém řízení na pozici kastelána státního zámku Náchod. Do funkce byl jmenován k 1. březnu 2024.