Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny

Podrobné informace

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

136

ISBN:

978-80-7480-022-1

catalog Tištěná verze

80 Kč

skladem

Koupit

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 15,19 MB

Stáhnout

 

Edice Odborné a metodické publikace,  svazek 53

Metodika standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny (KPZ), zpracovaná v rámci uvedeného projektu, stanovuje druh informací, které mají charakterizovat území KPZ a vyjádřit kulturní hodnoty krajiny, a to jednotně tak, aby mohly být začleněny do systému oborových dat. Zároveň určuje, jak mají být tyto informace interpretovány, aby kulturní hodnoty krajiny co nejlépe vystihovaly a aby sloužily jak pro nastavení odpovídajících mechanismů ochrany a péče o území příslušných KPZ, tak pro posuzování všech potenciálních změn.

Standardizovaný záznam je primárně určen pro praxi památkové péče. Široký řešitelský projektový tým se však shodl na tom, že kromě všeobecných údajů a oborových informací z oblasti státní památkové péče je třeba do něj zařadit také přírodní charakteristiky a základní informace o součástech KPZ, cenných a chráněných z titulu státní ochrany přírody. Metodika tak reflektuje potřebu celostního pohledu na území KPZ i mezioborového sjednocení přístupu k jejich hodnotám. Proto obsahuje jak instrukce k podrobně strukturované náplni, tak vysvětlení důležitých pojmů, soustředěné v definicích pojmů podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění i v definicích pojmů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Definice, určené zákony, doplňuje nově sestavený terminologický slovník hlavních pojmů, důležitých pro vyjádření kulturních hodnot historické krajiny.

Tato metodika vznikla v rámci výzkumného projektu Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (kód projektu DF12P01OVV001), financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. Mezioborový projekt je koordinován Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i (příjemce podpory) a v roli dalších příjemců podpory jsou Národní památkový ústav, Fakulta stavební ČVUT a Zahradnická fakulta MENDELU.
Obsah:

1. Předmluva 5

2. Vstupní údaje 9

 • 2.1 Výzkumná aktivita 9
 • 2.2 Název metodiky 9
 • 2.3 Cíl metodiky 9
 • 2.4 Předmět metodiky a její popis 9
 • 2.5 Zdůvodnění novosti postupu 10
 • 2.6 Uplatnění metodiky 11

3. Krajinné památkové zóny v systému památkové péče a v mezinárodních souvislostech 13

 • 3.1 Výchozí situace pro památkovou ochranu ucelených částí kulturní krajiny 13
 • 3.2 Krajinné památkové zóny v systému územní památkové ochrany v ČR 17

4. Metodická východiska, zásady a terminologie 21

 • 4.1 Právní předpisy, mezinárodní dokumenty a oborové materiály 21
 • 4.2 Vazba standardizovaného záznamu KPZ na ÚSKP A IISPP 22
 • 4.3 Struktura standardizovaného záznamu – evidenčního listu KPZ 24
 • 4.4 Definice pojmů podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 27
 • 4.5 Definice pojmů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 28
 • 4.6 Terminologický slovník k historické kulturní krajině 32

5. Metodika naplňování standardizovaného záznamu KPZ 67

 • 5.1 Kvalifikační předpoklady zpracovatele standardizovaného záznamu KPZ 67
 • 5.2 Mapové prameny 67
 • 5.3 Pokyny pro naplňování standardizovaného záznamu o KPZ 74

6. Použitá literatura 93

7. Přílohy 97

 • 7.1 Seznam prohlášených KPZ 97
 • 7.2 Zobrazení prohlášených KPZ v území ČR 98
 • 7.3 Přehled velikosti a nadmořských výšek prohlášených KPZ 98
 • 7.4 Vzorový standardizovaný záznam – evidenční list KPZ 101