Obnova zámeckého kopce

Předmět a cíl projektu

Předmětem a cílem je vyřešení dlouholetých problémů spojených se stabilitou a hydrogeologickými poměry kopce a také návrat k historickému propojení mezi státním zámkem Náchod a městem Náchod jako takovým.

V rámci projektu bude řešeno především statické zajištění svahu před sesuvy, hydrogeologické poměry a odvodnění kopce, obnova cestního systému (mlatové cesty, lávky, mobiliář, nasvětlení) a arboristická koncepce celého kopce (kompletní revitalizace dřevin – kácení náletů, stromů v havarijním stavu nebo z kompozičního hlediska, ošetření napadených dřevin, nová výsadba stromů, ovocných sadů, aleje a keřového patra). To vše za účelem podpory turistického ruchu, zvýšení návštěvnosti státního zámku Náchod  a  Náchodska jako takového,  a také vyřešení dlouholetých technických problémů v oblasti zámeckého návrší.

Přehled dosavadního vývoje projektu

 • červenec 2014 - byla zahájena spolupráce Národního památkového ústavu (dále NPÚ) a města Náchod se záměrem revitalizace zámeckého kopce s předpokladem, že realizátorem akce bude město Náchod
 • srpen - září 2014 – ve spolupráci s městem Náchod byl sestaven koncept řešení prostoru zámeckého kopce na základě návrhu a požadavků NPÚ (rozdělení prostoru zámeckého kopce do 3 sektorů – Jih/Východ/Západ – rozloha cca 7,4ha). Zároveň je ustanoven tým pro zadání předmětu plnění za účasti zástupců NPÚ (GŘ NPÚ, ÚPS Sychrov) a města Náchod
 • říjen 2014 – město Náchod vyhlašuje výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace (dále PD) na revitalizaci zámeckého kopce
 • listopad 2014 – je vybrán zhotovitel PD v rozsahu vypracování studie až po dokumentaci pro provedení stavby (New Visit s.r.o. zastoupená Ing. et Ing. Tomášem Jiránkem)
 • únor 2015 – došlo k pronajmutí pozemků ve správě NPÚ městu Náchod za účelem žádosti o dotaci ze strukturálního fondu EU – integrovaný regionální operační program (dále IROP), předpokládaný nositel dotace město Náchod
 • březen 2015 – byla schválena studie řešení zámeckého kopce
 • duben 2015 – únor 2016 – tvorba PD ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby, řešení dotačních možností projektu a jeho financování – na základě konzultací s Centrem pro regionální rozvoj (dále CRR) bylo doporučeno využití 52. výzvy IROP na revitalizaci vybraných památek II. Z podmínek dotace vyplynulo, že výhodnější bude, když nositelem dotace bude NPÚ (výhodnější podmínky pro příjem dotace - 85% fond EU / 15%vlastní zdroje příjemce dotace)
 • leden 2016 – vydání stavebního povolení
 • únor 2016 – odstoupení od smlouvy o výpůjčce pozemků s městem Náchod a sepsání smlouvy o výpůjčce pozemků od města Náchod pro nositele dotace NPÚ za účelem požadavků dotace
 • březen 2016 – podání žádosti o dotaci
 • prosinec 2016 – kontrola CRR - Při kontrole na CRR (projekt prošel formálním schválením – z hlediska návrhu vyhověl pravidlům a požadavkům dotace), došlo k rozporu s pravidly IROP a byla zahájena veřejno-správní kontrola. Dle pravidel IROP a výkladu CRR byla upřednostňována uznatelnost výdajů pouze na pozemcích, které mají statut NKP. (KP – ¾ kopce - neuznatelný výdaj) – z toho vyplynulo, že většina prostředků by musela být hrazena z vlastních zdrojů žadatele, tedy NPÚ
 • leden 2017 - z těchto důvodů a finanční náročnosti pro žadatele (NPÚ) ustoupil od projektu a svojí projektovou žádost stáhl
 • únor 2018 – na základě priorit MK ČR a NPÚ byl na projekt vypracován a podán investiční záměr pro registraci do programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, jehož správcem je MK ČR
 • duben 2018 – MK ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR
 • duben 2018 – únor 2019 – proběhla aktualizace projektu včetně aktualizace rozpočtu, tak aby byl zohledněn vyvíjející se stav vegetace včetně aktualizace souvisejících podkladů jako např. studie proveditelnosti atd.
 • únor 2019 – únor 2020 – příprava výběrových řízení pro výběr managementu realizace akce (autorský dozor, koordinátor BOZP, technický dozor investora, expertní arboristický dohled atd.) a zároveň příprava výběrového řízení pro generálního dodavatele stavby
 • leden 2020 – vyhlášení výběrového řízení na generálního dodavatele stavby
 • únor 2020 – červen 2020 – podání nabídek v rámci výběrového řízení na generálního dodavatele stavby a následné hodnocení podaných nabídek
 • červen 2020 – podepsání smlouvy s nejvýhodnějším uchazečem Gardenline s.r.o., jehož nabídková cena činí 168.914.717,14 Kč vč. DPH s termínem dokončení do 24 měsíců od zahájení stavebních prací

Věcné vyhodnocení potřebnosti akce a její pozitivní dopady

Z hlediska potřebnosti projektu se dá tato akce rozložit do dvou rovin, a to do roviny technické a roviny funkčně-architektonicky-historické:

 • Z hlediska technické roviny se jedná o zásah, který řeší dlouholeté problémy dané lokality: geologické, hydrogeologické a hydrologické poměry (sesuvy půdy a nestabilní části svahu, oblast je vedena v registru České geologické společnosti jako třída 3 – vysoká náchylnost k sesuvu, z minulosti neřešené nakládaní s dešťovými vodami – absence povrchových vodotečí či bariér pro zmírnění dopadu dešťových vod při přívalových deštích, z čehož plyne zaplavování sklepů vodou a naplaveninami v objektech na úpatí kopce). S tímto také souvisí arboristické řešení dané lokality, které má na tyto aspekty značný vliv a jednoznačně souvisí s finálním řešením a regenerací kopce.
 • Z hlediska funkčnosti by se mělo jednat o obnovu celého historického komunikačního systému v rámci zámeckého kopce (systém vrstevnicových cest) založeného v roce 1820, kde již od roku 1948 až do současnosti byla zanedbávána údržba a za současných podmínek je tento prostor neudržitelný a neinspiruje k návštěvě a využití ani návštěvníky zámku/města, ani místní občany.  

Realizací projektu dojde k opětovnému propojení národní kulturní památky Státní zámek Náchod a historického centra města Náchod - a to jak z hlediska urbanistického (regenerace významného území v centru města jako krajinného/město-tvorného prvku), logistického (obnova cestního systému, vytvoření nových přístupových cest pro pěší, vyhlídek) a také turistického (prostor pro volnočasové aktivity – procházky, cvičení, odpočinek). Zároveň se tak vyřeší i problematika z hlediska technického (stabilita a bezpečnost zámeckého kopce, který by do budoucna mohl mít i vliv na samotný objekt zámku Náchod – eroze skalního masivu, jenž je základem celého zámku).

Do budoucna je potřeba počítat s těmito náklady a zajistit tyto činnosti ve spolupráci Národního památkového ústavu a Města Náchod:

 • Údržba cestního systému – povrchy cest, povrchy zábradlí a venkovního mobiliáře
 • Údržba dřevin a rostlin – Idiny sady (park), lesopark (zbytek zámeckého návrší) – údržba dřevin (stávající, nově vysazené)
 • Údržba nového osvětlení (orientační osvětlení komunikačního systému)
 • Provozování externího prohlídkového okruhu (ve spolupráci zámku Náchod a Městského informačního centra)

Historie území kolem zámku

Vznik zahradních nebo parkových úprav v těsné blízkosti zámeckého areálu byl dlouhou dobu limitován soustavným budováním a rozšiřováním opevňovacích systémů na svazích ostrožny a kolem severní přístupové cesty. Především zelinářské zahrady, zmiňované na počátku a potom v průběhu 50. let 17. století, které byly budovány v mírových dobách na místech fortifikací, musely často během válečného ohrožení ustoupit bateriím, palisádám a srubům. Výrazný zlom nastal až v průběhu 18. a 19. století, kdy došlo k podstatné změně funkce zámku a nároků na bydlení v něm, s čímž logicky souvisela též redukce opevňovacích systémů a následně budování okrasných zahrad a parků.

Vizualizace po vzorové obnově zámeckého kopce (jižní strana)

Vizualizace po vzorové obnově zámeckého kopce (vrstevnicová cesta kopcem)

Další informace a mediální ohlasy:

Tisková zpráva ke stažení

Český rozhlas Hradec králové - Zámecký kopec

Zahájení revitalizace - Splnění dlouhodobého snu města a zámku

Stav před zahájením realizace:

HISTORIE ÚPRAV ZÁMECKÉHO KOPCE

 • Na severozápadním konci zámeckého areálu byla roku 1658 zřízena zahrada (ovocná)
 • Kolem roku 1730-1740 vznikla francouzská zahrada (dnes zvaná Pikolominka) v severovýchodním cípu zámeckého areálu
 • Po větší dobu existence hradního a později zámeckého areálu byl kopec převážně holý, bez výrazného zalesnění
 • 1794 - položeny kamenné stupně schodiště a po jeho obou stranách vysázeny lípy
 • 1794 - pravděpodobně založena alej kněžny Kateřiny Zaháňské
 • 1809 - na jižním svahu, kde byl dostatek zeminy, byly vysázeny břízy, javory a křoviny, velká část svahu však nadále zůstává holá
 • 1820 - dle plánů P. J. Regnera byla v příkrém skalnatém svahu založena školka pro „pláňky a jaderníky“ a k ní pozvolně se vinoucí cesty, vedoucí z města nahoru do kopce, tj. dnešní Regnerovy sady
 • 1820 - vedle školky na druhé straně od schodů o trochu výše byl oplocený pahorek určený pro květinovou výsadbu, tyto zahrádky byly situovány přímo uprostřed svahu nad tehdejším děkanstvím. Zbývající úrodná místa ve stráni byla osázena křovinami, doložen je zejména šeřík
 • 1825 - parkové úpravy (výsadba křovin, stromů a květin, osázení kamenných laviček, besídek, budování táhlých cest ve skále, stavění zídek, rozvoz zeminy)
 • 1842 - založila kněžna Ida Schaumburg-Lippe anglický park na východní straně pod bastionem
 • 1843 - rozšíření anglického parku o 782m2 , park byl rozšířen až k východní hradbě spojující zámek s městem a napojoval se na již zbudované Regnerovy sady
 • 1949 - úpravy francouzské zahrady, tzv. Pikolominky

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak dlouho bude revitalizace probíhat?

Revitalizace byla započata 8. 7. 2020 a dle smlouvy s generálním dodavatelem by měla probíhat 24 měsíců od zahájení prací. Pokud půjde vše podle plánů a nedojde k neplánovaným zdržením, tak obnova zámeckého kopce by měla být dokončena v červenci 2022.

Budou během revitalizace nějaká omezení pohybu na kopci? Kde budou případně zveřejněna?

Ano, omezení během realizace bohužel budou, za která se Vám předem omlouváme.

 • Asi za největší omezení se dá považovat uzavření hlavního přístupového schodiště za hotelem U Beránka od září 2020, které projde generální opravou a bude uzavřené až do dokončení realizace.
 • Vzorová obnova zámeckého kopce nebude mít vliv na provoz objektu jako takový (zámek bude sloužit návštěvníkům a veřejnosti po celou dobu realizace bez omezení), ale budou spíše lokální a časově vymezená omezení dopravního charakteru a volného pohybu osob v prostorách zámeckého kopce jako např. v době kácení bude uzavřena přístupová asfaltová komunikace nad ulicí Zámeckou nebo v horní části náměstí T. G. M. za hotelem U Beránka budou následně dopravní omezení z důvodu transportu vytěženého materiálu či pokácených dřevin během realizace.
 • Všechna tato omezení budou časově omezena tak, aby realizace měla co nejmenší vliv na chod zámku a život ve městě.
 • Všechna omezení budou v předstihu zveřejněna na webových stránkách Státního zámku Náchod a na stránkách města Náchod, stejně tak budou omezení značena pomocí informačních cedulí přímo na místě.

Budou na kopci zachovány tradiční šeříky?

Ano, tradiční šeříky v rámci Regnerova sadu, tzn. v jižní části kopce směrem k náměstí T. G. M., budou zachovány a obnoveny tak, aby do budoucna byly okrasným prvkem v rámci hlavního a nejčastějšího pohledu na Státní zámek Náchod, tak jak ho všichni z minulosti známe.

Budou vybudovány nové stezky nebo pouze obnoveny stávající?

 • V rámci vzorové obnovy zámeckého kopce budou obnoveny a zachovány původní stezky, které především doznají zásadní obnovy stávajícího povrchu, nových zábradlí, laviček a na vybraných stezkách i osvětlení.
 • Za zmínku také stojí, že dojde ke generální opravě hlavního kamenného schodiště za hotelem U Beránka a to se tak stane důstojným a přívětivým přístupem na zámek. Lemováno bude lipovou alejí.
 • V nejsložitějších partiích svažitého terénu, kde docházelo k nestabilitě zeminy, budou u cest a stezek vybudovány pochozí ocelové lávky, které návštěvníkům umožní pohodlný způsob pohybu po kopci a jeho cestním systému.
 • Nedojde pouze jen k obnově stávajících cest, ale i k vybudování nové okružní stezky po vrstevnici, která by měla propojovat Idiny sady, Regnerovy sady a západní část kopce tak, aby si návštěvníci mohli v klidu a bez velké námahy prohlédnout prostory podzámčí a využít vyhlídkových míst k poznání okolí.
 • Zároveň přibydou nová přístupová schodiště - jako například nad Karlovým náměstím, a nebo propojovací schodiště u „Krucifixu“ pod Úřednickým traktem, které umožní snadnější přístup do Aleje Kateřiny Zaháňské.

Bude na zámek vybudována lanovka?

Lanovka, respektive šikmý výtah, není předmětem tohoto projektu a realizace. V rámci lokality nad Karlovým náměstím je projektem vyhrazena tzv. „územní rezerva“ tak, aby v příštích letech mohla být vedena diskuze, zda-li výtah ano, nebo ne.

Kolik bude revitalizace zámeckého kopce stát?

Na základě veřejných zakázek a nejvhodnějších nabídek Národní památkový ústav podepsal smluvní závazky celkem za 174.059.782,77 Kč včetně DPH. Z čehož největší položkou je smluvní závazek s generálním dodavatelem stavby, který činí 168.914.717,57 Kč včetně DPH. Zbylých 5.145.065,20 Kč včetně DPH je rozprostřeno mezi profese vedení stavby jako je autorský dozor projektanta, technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti práce, expertní arboristický dohled, manažer zeleně a administrátora veřejných zakázek.

Kdo revitalizaci hradí?

Vzorová obnova zámeckého kopce v Náchodě je financována především z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení“ a vlastních provozních prostředků NPÚ.

Která firma zvítězila ve výběrovém řízení a bude kopec obnovovat?

Vítězným uchazečem, jenž předložil nejvýhodnější nabídku a splnil veškeré požadavky stanovené podmínkami výběrového řízení na generálního dodavatele stavby se stala firma Gardenline s.r.o. se sídlem v Litoměřicích.

Odkaz na web: https://www.garden-line.eu/

 

Národní památkový ústav děkuje Městu Náchod za spolupráci a zároveň děkuje všem občanům za respektování a toleranci omezení, která revitalizace přinese. Věříme, že výsledek bude stát za to!

 

INFORMACE O OMEZENÍCH BĚHEM REALIZACE

Vážení občané města Náchoda, vážení návštěvníci,

omlouváme se Vám za omezení v období od 17. 9. 2020 do 9. 10. 2020, kdy dojde k uzavírce v ul. Zámecká na úseku od odbočky do ul. Máchova až po bránu na V. nádvoří Státního zámku Náchod (viz. mapa – červená trasa). Uzavření je nutné z důvodu dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při kácení stromů a pohybu techniky v lokalitě podél ul. Zámecká. Po dokončení prací bude tato cesta opět neprodleně zpřístupněna pro veřejnost.

Dalším omezením bude omezení plynulého průjezdu a průchodu v úseku podél ohradní zdi Střediska volného času Déčko (viz. mapa – oranžová trasa) v období od 21. 9. 2020 do 25. 9. 2020, z důvodu arboristických zásahů a prořezů v korunách stromů. V tomto úseku nedojde k úplnému uzavření. Při realizaci arboristických prací, zde bude řízen provoz zástupci dodavatele stavby tak, aby byl umožněn průchod nebo průjezd do ul. Máchova. Omlouváme se všem občanům a návštěvníkům a prosíme, aby zde počítali se zdržením.

Po dobu uzavírky a omezení prosím využívejte alternativních cest s doporučením na zámecké schody za hotelem U Beránka, ul. Smiřických ze sídliště Plhov nebo trasu přes ulice Poděbradova, ul. Nový Svět a ul. Zákoutí, která ústí do Aleje Kateřiny Zaháňské.

Předem Vám děkujeme za pochopení.