Obnova zámeckého kopce

Státní zámek Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce

Předmět a cíl projektu

Předmětem a cílem je vyřešení dlouholetých problémů spojených se stabilitou a hydrogeologickými poměry kopce a také návrat k historickému propojení mezi státním zámkem Náchod a městem Náchod jako takovým.

V rámci projektu bude řešeno především statické zajištění svahu před sesuvy, hydrogeologické poměry a odvodnění kopce, obnova cestního systému (mlatové cesty, lávky, mobiliář, nasvětlení) a arboristická koncepce celého kopce (kompletní revitalizace dřevin – kácení náletů, stromů v havarijním stavu nebo z kompozičního hlediska, ošetření napadených dřevin, nová výsadba stromů, ovocných sadů, aleje a keřového patra). To vše za účelem podpory turistického ruchu, zvýšení návštěvnosti státního zámku Náchod  a  Náchodska jako takového,  a také vyřešení dlouholetých technických problémů v oblasti zámeckého návrší.

INFORMACE O OMEZENÍCH BĚHEM REALIZACE

Kudy na zámek během průběhu stavby?

Vážení občané města Náchoda, vážení návštěvníci,

omlouváme se vám za nutná omezení související s kompletní uzavírkou ulice Zámecká v úseku od odbočky do ul. Máchova až po bránu na V. nádvoří Státního zámku Náchod. Dalším nutným opatřením je kompletní uzavření historického schodiště nad hotelem U Beránka a celého cestního systému v rámci zámeckého kopce včetně terénní cesty nad Karlovým náměstím a spojovací cesty do ulic Preslova/Ludvíkova. Uzavření je nutné z důvodu dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při kácení stromů a provádění stavebních prací v rámci projektu obnovy zámeckého kopce.

Práce budou probíhat po celém území zámeckého kopce (i v zimním období) a proto je nutné zamezit pohybu osob v tomto zájmovém území.

Omezení pro motoristy i pro pěší budou realizaci vzorové obnovy zámeckého kopce doprovázet až do jejího předpokládaného dokončení, tj. do července 2022. Po dokončení prací budou cesty a celý obnovený cestní systém opět zpřístupněny pro veřejnost. Pokud to postup stavebních prací dovolí a bude možné některé úseky zpřístupnit v předstihu, budeme vás neprodleně informovat.

Po dobu uzavírky a omezení prosím využívejte alternativních cest dle přiložené mapy. Je možné využít trasu ul. Smiřických ze sídliště Plhov nebo trasu ulicemi Poděbradova, Nový Svět a Zákoutí, která ústí do Aleje Kateřiny Zaháňské. Tyto dvě alternativní cesty jsou vhodné jak pro cyklisty, tak i pro pěší (i s kočárky), a přes Státní zámek Náchod jsou z lokality Kramolna jedinou přístupovou možností do centra města. Pro pěší z Masarykova náměstí je také možné využít cesty z náměstí ulicí Weyrova, Příkopy a Podzámčí, kde je možné se dostat přes východní partii Idiných sadů před Galerii výtvarného umění v Náchodě. Další alternativní cesty pro pěší jsou vyznačeny v přiložené mapě.

Děkujeme za pochopení a dodržování omezení.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OBNOVĚ ZÁMECKÉHO KOPCE

Stav obnovy k 1. 7. 2021:

Loňská první etapa projektu měla za cíl přípravu prostoru pro plánovanou stavební a logistickou činnost včetně čištění a probírek lokality od náletových dřevin a keřů. Po jejím dokončení na ni na jaře letošního roku navázala druhá etapa, která spočívá v přípravě a realizaci stavebních a zemních prací. Cílem zemních prací je hlavně úprava terénů původních cest.

Dochází k modelaci jednotlivých cest napříč zámeckým kopcem, kdy se hledá nejlepší řešení pro budoucí uživatele s ohledem na velmi náročný a svažitý terén. Zároveň jsou vytvářeny další cesty v návaznosti na připravované ocelové lávky, které umožní návštěvníkům a občanům města Náchod prohlédnout si okolí a prostor zámeckého kopce z jiné perspektivy. Cesty umožní plynulejší pohyb po kopci, např. jedna z nich nabídne možnost si podzámčí projít okružní trasou a dostat se tak přes jižní svah z jedné strany zámku na druhou.

V souvislosti s výše uvedeným proběhly náročné práce v prudkém a skalnatém svahu při zakládání nových opěrných zdí a podpěr pro budoucí ocelové lávky.

Napříč kopcem jsou postupně dokončovány opěrné zdi. Kameníci mohou přistoupit k jejich obložení pískovcem.

Dochází i k odtěžování nesoudržné zeminy ze skalnatého podloží jižního svahu. Následkem jejího sesuvu došlo k znepřístupnění této partie zámeckého kopce. Nyní se zakládají nová schodiště, která pomohou propojit jednotlivé vrstevnicové cesty a umožní tak lepší pohyb mezi centrem města a státním zámkem Náchod. Bude vybudováno přístupové schodiště z Karlova náměstí.

Kromě nové výstavby dojde i ke kompletní rekonstrukci historického schodiště za hotelem U Beránka, kde bude obnovena i lipová alej a stejně tak i javorové stromořadí podél přístupové cesty ulicí Zámek (tzv. Chrastinka).

Výše zmíněné ocelové lávky či schodiště jsou předmětem velmi důkladného vzorkování a konzultací se zástupci památkové péče. Při řešení jednotlivých prvků zábradlí, výplní, schodišťových stupňů a spojovacích prvků je dbáno na to, aby co nejlépe zapadly do areálu zámku a zároveň nabídly co největší komfort při pohybu po kopci.

Zástupci památkové péče také kontrolují zdění kamenných zídek. Kámen, který je je pečlivě vybírán, pochází z okolních kamenných lomů (Božanov, Vyhnánov, Kocbeře) – stejně tak, jak tomu bylo v minulosti.

Vzorkováním a pečlivým výběrem prošla i svítidla. Hlavní změnou bude nové slavnostní osvětlení zámku, jež nahradí dnešní dožívající.

Další svítidla v mlatových cestách, na schodištích a lávkách zajistí lepší orientaci při večerní procházce kolem zámku.

Předmětem druhé etapy nejsou jen již zmíněné zemní a stavební práce, ale i příprava terénu pro budoucí výsadby stromů, keřů, půdokryvných rostlin a travobylinných luk. Příprava spočívá zejména v chemickém či ručním odplevelení vybraných prostorů pro budoucí trávníky a keřové porosty (např. šeříky, které jsou neodmyslitelnou součástí zámeckého kopce). Jsou vytyčovány i budoucí sady - je zakládán nový jabloňový sad pod západními terasami a také sad hrušňový či třešňový. Se zakládáním sadů souvisí příprava a osazení hatí, které umožní lepší stabilitu v příkrém svahu i podmínky pro zapěstování sadů. Půjde-li vše dle plánu, proběhnou nové výsadby na podzim tohoto roku.

 

Aktuálně k 1. 1. 2021:

Zahájením stavební a arboristické činnosti v červenci loňského roku začala první fáze projektu, a to v podobě přípravy území, která spočívala v přípravě prostoru pro plánovanou stavební a logistickou činnost a také v čištění a probírkách prostoru od náletových dřevin a keřů. Předmětem prací nebylo pouze kácení, samozřejmě realizované se všemi potřebnými povoleními, ale i rozmístění 40 ptačích a 20 netopýřích budek na ponechávaných či arboristicky ošetřovaných stromech a také založení broukoviště z pokácených stromů  pro vytvoření přírodního biotopu.

Začátkem listopadu, po skončení vegetačního období, byla zahájena asanace dřevin a keřových porostů, které podléhaly vydaným povolením ze strany zástupců ochrany životního prostředí a byly koncipovány tak, že práce byly prováděny po sektorech a byly zahájeny jak na východní, tak i na západní části kopce současně a postupovaly směrem k jižnímu svahu pod zámkem směrem k hlavnímu náměstí T.G.M. města Náchoda. Současně se zahájením této sanace byly zahájeny již i archeologické, demoliční, stavební a zemní práce, které spočívají v přípravě a modelaci terénu pro budoucí cestní systém, realizaci výkopů pro budoucí opěrné zdi či drenážní systém pro kontrolovaný odvod dešťových vod, které jsou prováděny pod dohledem archeologů.

V prostoru tzv. „Vysokých šancí“, jenž se nachází ve vrcholové partii východní části zámeckého kopce a sousedí s objektem „Úřednického traktu“ státního zámku Náchod, bylo v rámci předběžného archeologického průzkumu objeveno torzo původního objektu s půlkruhovým půdorysem. Jedná o stavbu o průměru zhruba 13 metrů, tloušťka stěn se pohybuje v rozmezí 1,5 až 1,2 metry a hloubka nálezu je přibližně 2 m pod úrovní stávajícího terénu. Dle předběžného názoru archeologů se s velkou pravděpodobností jedná o pozdně středověkou baštu, která sloužila jako fortifikační/pevnostní prvek na předpolí zámku, dřívějšího hradu, kde bašta chránila přístup do hradního areálu ze severu. Datace bašty ukazuje na 16. století, ale podrobnosti ohledně nálezu se budou ještě v průběhu realizace upřesňovat. V současné době byla stavba po plošném odtěžení okolního terénu odkryta v celém svém půdorysu a nyní probíhají dokumentační práce archeologů. Tento nález samozřejmě ovlivní finální řešení tohoto prostoru, které je nyní zpracováváno autorem projektu a bude předmětem diskuze s archeology a zástupci památkové péče.

Došlo také k zahájení čištění, přezdívání a spárování stávajících opěrných kamenných zdí pod odborným dohledem zástupců památkové péče a zároveň byly vzorkovány a odsouhlasovány materiály pro jejich aplikaci v rámci této stavební činnosti (například výběr druhu a struktury kamene pro zdění nových opěrných zdí, schodišťových stupňů či kamenných sloupků, druh a složení zdících a spárovacích malt a podobně).

Aktuální fotografie:

HISTORIE ÚPRAV ZÁMECKÉHO KOPCE

Historie území kolem zámku

Vznik zahradních nebo parkových úprav v těsné blízkosti zámeckého areálu byl dlouhou dobu limitován soustavným budováním a rozšiřováním opevňovacích systémů na svazích ostrožny a kolem severní přístupové cesty. Především zelinářské zahrady, zmiňované na počátku a potom v průběhu 50. let 17. století, které byly budovány v mírových dobách na místech fortifikací, musely často během válečného ohrožení ustoupit bateriím, palisádám a srubům. Výrazný zlom nastal až v průběhu 18. a 19. století, kdy došlo k podstatné změně funkce zámku a nároků na bydlení v něm, s čímž logicky souvisela též redukce opevňovacích systémů a následně budování okrasných zahrad a parků.

 • Na severozápadním konci zámeckého areálu byla roku 1658 zřízena zahrada (ovocná)
 • Kolem roku 1730-1740 vznikla francouzská zahrada (dnes zvaná Pikolominka) v severovýchodním cípu zámeckého areálu
 • Po větší dobu existence hradního a později zámeckého areálu byl kopec převážně holý, bez výrazného zalesnění
 • 1794 - položeny kamenné stupně schodiště a po jeho obou stranách vysázeny lípy
 • 1794 - pravděpodobně založena alej kněžny Kateřiny Zaháňské
 • 1809 - na jižním svahu, kde byl dostatek zeminy, byly vysázeny břízy, javory a křoviny, velká část svahu však nadále zůstává holá
 • 1820 - dle plánů P. J. Regnera byla v příkrém skalnatém svahu založena školka pro „pláňky a jaderníky“ a k ní pozvolně se vinoucí cesty, vedoucí z města nahoru do kopce, tj. dnešní Regnerovy sady
 • 1820 - vedle školky na druhé straně od schodů o trochu výše byl oplocený pahorek určený pro květinovou výsadbu, tyto zahrádky byly situovány přímo uprostřed svahu nad tehdejším děkanstvím. Zbývající úrodná místa ve stráni byla osázena křovinami, doložen je zejména šeřík
 • 1825 - parkové úpravy (výsadba křovin, stromů a květin, osázení kamenných laviček, besídek, budování táhlých cest ve skále, stavění zídek, rozvoz zeminy)
 • 1842 - založila kněžna Ida Schaumburg-Lippe anglický park na východní straně pod bastionem
 • 1843 - rozšíření anglického parku o 782m2 , park byl rozšířen až k východní hradbě spojující zámek s městem a napojoval se na již zbudované Regnerovy sady
 • 1949 - úpravy francouzské zahrady, tzv. Pikolominky

Stav před zahájením realizace:

PŘEHLED VÝVOJE PROJEKTU 2014-2020

 • červenec 2014 - byla zahájena spolupráce Národního památkového ústavu (dále NPÚ) a města Náchod se záměrem revitalizace zámeckého kopce s předpokladem, že realizátorem akce bude město Náchod
 • srpen - září 2014 – ve spolupráci s městem Náchod byl sestaven koncept řešení prostoru zámeckého kopce na základě návrhu a požadavků NPÚ (rozdělení prostoru zámeckého kopce do 3 sektorů – Jih/Východ/Západ – rozloha cca 7,4ha). Zároveň je ustanoven tým pro zadání předmětu plnění za účasti zástupců NPÚ (GŘ NPÚ, ÚPS Sychrov) a města Náchod
 • říjen 2014 – město Náchod vyhlašuje výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace (dále PD) na revitalizaci zámeckého kopce
 • listopad 2014 – je vybrán zhotovitel PD v rozsahu vypracování studie až po dokumentaci pro provedení stavby (New Visit s.r.o. zastoupená Ing. et Ing. Tomášem Jiránkem)
 • únor 2015 – došlo k pronajmutí pozemků ve správě NPÚ městu Náchod za účelem žádosti o dotaci ze strukturálního fondu EU – integrovaný regionální operační program (dále IROP), předpokládaný nositel dotace město Náchod
 • březen 2015 – byla schválena studie řešení zámeckého kopce
 • duben 2015 – únor 2016 – tvorba PD ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby, řešení dotačních možností projektu a jeho financování – na základě konzultací s Centrem pro regionální rozvoj (dále CRR) bylo doporučeno využití 52. výzvy IROP na revitalizaci vybraných památek II. Z podmínek dotace vyplynulo, že výhodnější bude, když nositelem dotace bude NPÚ (výhodnější podmínky pro příjem dotace - 85% fond EU / 15%vlastní zdroje příjemce dotace)
 • leden 2016 – vydání stavebního povolení
 • únor 2016 – odstoupení od smlouvy o výpůjčce pozemků s městem Náchod a sepsání smlouvy o výpůjčce pozemků od města Náchod pro nositele dotace NPÚ za účelem požadavků dotace
 • březen 2016 – podání žádosti o dotaci
 • prosinec 2016 – kontrola CRR - Při kontrole na CRR (projekt prošel formálním schválením – z hlediska návrhu vyhověl pravidlům a požadavkům dotace), došlo k rozporu s pravidly IROP a byla zahájena veřejno-správní kontrola. Dle pravidel IROP a výkladu CRR byla upřednostňována uznatelnost výdajů pouze na pozemcích, které mají statut NKP. (KP – ¾ kopce - neuznatelný výdaj) – z toho vyplynulo, že většina prostředků by musela být hrazena z vlastních zdrojů žadatele, tedy NPÚ
 • leden 2017 - z těchto důvodů a finanční náročnosti pro žadatele (NPÚ) ustoupil od projektu a svojí projektovou žádost stáhl
 • únor 2018 – na základě priorit MK ČR a NPÚ byl na projekt vypracován a podán investiční záměr pro registraci do programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, jehož správcem je MK ČR
 • duben 2018 – MK ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR
 • duben 2018 – únor 2019 – proběhla aktualizace projektu včetně aktualizace rozpočtu, tak aby byl zohledněn vyvíjející se stav vegetace včetně aktualizace souvisejících podkladů jako např. studie proveditelnosti atd.
 • únor 2019 – únor 2020 – příprava výběrových řízení pro výběr managementu realizace akce (autorský dozor, koordinátor BOZP, technický dozor investora, expertní arboristický dohled atd.) a zároveň příprava výběrového řízení pro generálního dodavatele stavby
 • leden 2020 – vyhlášení výběrového řízení na generálního dodavatele stavby
 • únor 2020 – červen 2020 – podání nabídek v rámci výběrového řízení na generálního dodavatele stavby a následné hodnocení podaných nabídek
 • červen 2020 – podepsání smlouvy s nejvýhodnějším uchazečem Gardenline s.r.o., jehož nabídková cena činí 168.914.717,14 Kč vč. DPH s termínem dokončení do 24 měsíců od zahájení stavebních prací

VĚCNÉ VYHODNOCENÍ POTŘEBNOSTI AKCE A JEJÍ POZITIVNÍ DOPADY

Realizací projektu dojde k opětovnému propojení národní kulturní památky Státní zámek Náchod a historického centra města Náchod - a to jak z hlediska urbanistického (regenerace významného území v centru města jako krajinného/město-tvorného prvku), logistického (obnova cestního systému, vytvoření nových přístupových cest pro pěší, vyhlídek) a také turistického (prostor pro volnočasové aktivity – procházky, cvičení, odpočinek). Zároveň se tak vyřeší i problematika z hlediska technického (stabilita a bezpečnost zámeckého kopce, který by do budoucna mohl mít i vliv na samotný objekt zámku Náchod – eroze skalního masivu, jenž je základem celého zámku).

Z hlediska potřebnosti projektu se dá tato akce rozložit do dvou rovin, a to do roviny technické a roviny funkčně-architektonicky-historické:

 • Z hlediska technické roviny se jedná o zásah, který řeší dlouholeté problémy dané lokality: geologické, hydrogeologické a hydrologické poměry (sesuvy půdy a nestabilní části svahu, oblast je vedena v registru České geologické společnosti jako třída 3 – vysoká náchylnost k sesuvu, z minulosti neřešené nakládaní s dešťovými vodami – absence povrchových vodotečí či bariér pro zmírnění dopadu dešťových vod při přívalových deštích, z čehož plyne zaplavování sklepů vodou a naplaveninami v objektech na úpatí kopce). S tímto také souvisí arboristické řešení dané lokality, které má na tyto aspekty značný vliv a jednoznačně souvisí s finálním řešením a regenerací kopce.
 • Z hlediska funkčnosti by se mělo jednat o obnovu celého historického komunikačního systému v rámci zámeckého kopce (systém vrstevnicových cest) založeného v roce 1820, kde již od roku 1948 až do současnosti byla zanedbávána údržba a za současných podmínek je tento prostor neudržitelný a neinspiruje k návštěvě a využití ani návštěvníky zámku/města, ani místní občany.  

Do budoucna je potřeba počítat s těmito náklady a zajistit tyto činnosti ve spolupráci Národního památkového ústavu a Města Náchod:

 • Údržba cestního systému – povrchy cest, povrchy zábradlí a venkovního mobiliáře
 • Údržba dřevin a rostlin – Idiny sady (park), lesopark (zbytek zámeckého návrší) – údržba dřevin (stávající, nově vysazené)
 • Údržba nového osvětlení (orientační osvětlení komunikačního systému)
 • Provozování externího prohlídkového okruhu (ve spolupráci zámku Náchod a Městského informačního centra)

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak dlouho bude revitalizace probíhat?

Revitalizace byla započata 8. 7. 2020 a dle smlouvy s generálním dodavatelem by měla probíhat 24 měsíců od zahájení prací. Pokud půjde vše podle plánů a nedojde k neplánovaným zdržením, tak obnova zámeckého kopce by měla být dokončena v červenci 2022.

Budou během revitalizace nějaká omezení pohybu na kopci? Kde budou případně zveřejněna?

Ano, omezení během realizace bohužel budou, za která se Vám předem omlouváme.

 • Asi za největší omezení se dá považovat uzavření hlavního přístupového schodiště za hotelem U Beránka od září 2020, které projde generální opravou a bude uzavřené až do dokončení realizace.
 • Vzorová obnova zámeckého kopce nebude mít vliv na provoz objektu jako takový (zámek bude sloužit návštěvníkům a veřejnosti po celou dobu realizace bez omezení), ale budou spíše lokální a časově vymezená omezení dopravního charakteru a volného pohybu osob v prostorách zámeckého kopce jako např. v době kácení bude uzavřena přístupová asfaltová komunikace nad ulicí Zámeckou nebo v horní části náměstí T. G. M. za hotelem U Beránka budou následně dopravní omezení z důvodu transportu vytěženého materiálu či pokácených dřevin během realizace.
 • Všechna tato omezení budou časově omezena tak, aby realizace měla co nejmenší vliv na chod zámku a život ve městě.
 • Všechna omezení budou v předstihu zveřejněna na webových stránkách Státního zámku Náchod a na stránkách města Náchod, stejně tak budou omezení značena pomocí informačních cedulí přímo na místě.

Budou na kopci zachovány tradiční šeříky?

Ano, tradiční šeříky v rámci Regnerova sadu, tzn. v jižní části kopce směrem k náměstí T. G. M., budou zachovány a obnoveny tak, aby do budoucna byly okrasným prvkem v rámci hlavního a nejčastějšího pohledu na Státní zámek Náchod, tak jak ho všichni z minulosti známe.

Budou vybudovány nové stezky nebo pouze obnoveny stávající?

 • V rámci vzorové obnovy zámeckého kopce budou obnoveny a zachovány původní stezky, které především doznají zásadní obnovy stávajícího povrchu, nových zábradlí, laviček a na vybraných stezkách i osvětlení.
 • Za zmínku také stojí, že dojde ke generální opravě hlavního kamenného schodiště za hotelem U Beránka a to se tak stane důstojným a přívětivým přístupem na zámek. Lemováno bude lipovou alejí.
 • V nejsložitějších partiích svažitého terénu, kde docházelo k nestabilitě zeminy, budou u cest a stezek vybudovány pochozí ocelové lávky, které návštěvníkům umožní pohodlný způsob pohybu po kopci a jeho cestním systému.
 • Nedojde pouze jen k obnově stávajících cest, ale i k vybudování nové okružní stezky po vrstevnici, která by měla propojovat Idiny sady, Regnerovy sady a západní část kopce tak, aby si návštěvníci mohli v klidu a bez velké námahy prohlédnout prostory podzámčí a využít vyhlídkových míst k poznání okolí.
 • Zároveň přibydou nová přístupová schodiště - jako například nad Karlovým náměstím, a nebo propojovací schodiště u „Krucifixu“ pod Úřednickým traktem, které umožní snadnější přístup do Aleje Kateřiny Zaháňské.

Bude na zámek vybudována lanovka?

Lanovka, respektive šikmý výtah, není předmětem tohoto projektu a realizace. V rámci lokality nad Karlovým náměstím je projektem vyhrazena tzv. „územní rezerva“ tak, aby v příštích letech mohla být vedena diskuze, zda-li výtah ano, nebo ne.

Kolik bude revitalizace zámeckého kopce stát?

Na základě veřejných zakázek a nejvhodnějších nabídek Národní památkový ústav podepsal smluvní závazky celkem za 174.059.782,77 Kč včetně DPH. Z čehož největší položkou je smluvní závazek s generálním dodavatelem stavby, který činí 168.914.717,57 Kč včetně DPH. Zbylých 5.145.065,20 Kč včetně DPH je rozprostřeno mezi profese vedení stavby jako je autorský dozor projektanta, technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti práce, expertní arboristický dohled, manažer zeleně a administrátora veřejných zakázek.

Kdo revitalizaci hradí?

Vzorová obnova zámeckého kopce v Náchodě je financována především z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení“ a vlastních provozních prostředků NPÚ.

Která firma zvítězila ve výběrovém řízení a bude kopec obnovovat?

Vítězným uchazečem, jenž předložil nejvýhodnější nabídku a splnil veškeré požadavky stanovené podmínkami výběrového řízení na generálního dodavatele stavby se stala firma Gardenline s.r.o. se sídlem v Litoměřicích.

Odkaz na web: https://www.garden-line.eu/

 

Národní památkový ústav děkuje Městu Náchod za spolupráci a zároveň děkuje všem občanům za respektování a toleranci omezení, která revitalizace přinese. Věříme, že výsledek bude stát za to!

 

Další informace a mediální ohlasy:

Tisková zpráva ke stažení

Český rozhlas Hradec králové - Zámecký kopec

Zahájení revitalizace - Splnění dlouhodobého snu města a zámku